Jsme GDPR Ready

Je známo, že od 25. 5. 2018 začalo i v České republice platit Nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. Prohlašujeme tímto, že jsme vyvinuli veškeré maximální úsilí pro to, aby zpracovávání osobních údajů naší společností, ať již jako správce nebo jako zpracovatele, bylo v souladu s GDPR a aby všichni naši klienti mohli plně využívat práv, které jim GDPR dává.

Jsme-li v postavení zpracovatele, prohlašujeme, že s osobními údaji manipulujeme jen a pouze v nezbytném rozsahu, který je nutný pro zajištění bezpečného poskytování našich služeb. Osobní údaje nijak dále nezpracováváme, neanalyzujeme, nepředáváme třetím stranám, vyjma dalších zpracovatelů, kteří s námi spolupracují. Těmito dalšími zpracovateli jsou např. Česká pošta, PPL

Podívejte se, jaká práva máte, jsme-li v postavení správce Vašich osobních údajů

Správce osobních údajů: Ivo Burdík

Kontaktní údaje správce:

Adresa: Jana Škody 6, Ostrava 70030
Email: ivo@8opic.cz
Tel. Kontakt: +420 725 155 380

Jako správce osobních údajů prohlašujeme, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě platného právního důvodu – především k plnění smlouvy, dále k ochraně oprávněného zájmu správce, rovněž však v souladu s našimi zákonnými povinnosti a v některých případech rovněž s Vašim souhlasem. Naše činnost je v souladu zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s Nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).

Jaké osobní údaje zpracováváme a pro jaké účely:

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěříte z těchto důvodů a pro tyto účely:

  • on-line registraci v e-shopu
  • vystavování faktur
  • odesílání zásilek

Správce je oprávněn předat Vaše osobní údaje zejména těmto příjemcům:

  • Dále mohou být Vaše osobní údaje předány:
  • orgánům veřejné moci (např. soudům, správním orgánům)
  • jiným subjektům (např. pojišťovnám, bankám)
  • poskytovatelům údržby informačního systému
  • dalším příjemcům dle potřeb správce příp. dle Vašich pokynů

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně na území Evropské unie, nebo v zemích, které zajišťují odpovídající ochranu osobních údajů na základě rozhodnutí Evropské komise.

Doba zpracování:

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, případně do doby, dokud nebude souhlas Vámi odvolán, případně do doby, po kterou jejich zpracování vyžadují platné právní předpisy (zejm. zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví apod.).

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou správcem zpracovány:

  • strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů,
  • v písemné podobě.

Právo na přístup k osobním údajům:

Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům dle tohoto souhlasu a to tak, že kontaktuje správce prostřednictvím emailové adresy ivo@8opic.cz. Máte právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává Vaše osobní údaje a pokud ano, pak pro jaké účely jsou zpracovávány, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Máte právo žádat, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na Vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů:

Máte právo požadovat, aby správce vymazal, zlikvidoval osobní údaje, které o Vás zpracovává, za předpokladu splnění určitých podmínek. Toto právo je omezeno, zpracovává-li správce osobní údaje z důvodu plnění zákonných povinností, pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci apod.

Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů:

Máte právo požadovat, aby Vámi označené zpracování osobních údajů bylo do budoucna omezeno. Omezení zpracování osobních údajů je dočasné. I v takovém případě však budou osobní údaje zpracovávány s Vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce a z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby.

Právo na přenositelnost osobních údajů:

Máte právo získat osobní údaje, které jste správci poskytl/a v běžném či strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete dále předat jinému správci, nebo, je-li to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas:

Máte právo kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu zašlete správci prostřednictvím emailu na email správce …... Právo odvolat souhlas se neuplatní, pokud osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění zákonných povinností, pro splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

Právo stížnosti, právo vznést námitku:

Budete-li nespokojen/a se zpracováním osobních údajů prováděného správcem, můžete podat stížnost přímo jemu nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech fyzické osoby je k dispozici na internetových stránkách úřadu (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů vstupují v platnost od 25. 5. 2018.