VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ivo Burdík

se sídlem: Jana Škody 184/6, 700 30 Ostrava

identifikační číslo: 872 57 521

DIČ: CZ8808025391, Neplátce DPH,

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

shop.8opic.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby Ivo Burdíka, se sídlem Jana Škody 184/6, 700 30 Ostrava, IČ 872 57 521 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující”) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese shop.8opic.cz(dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  2. Kupujícím se rozumí spotřebitel nebo podnikatel.

  3. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

  4. Podnikatelem se rozumí ten, kdo vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mimo jiné pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní činností, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

  5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  6. Ustanovení obchodních podmínek (včetně příloh obchodních podmínek) jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

  7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. Kontakní údaje prodávajícího

Jméno: Ivo Burdík

Sídlo: Jana Škody 184/6, 700 30 Ostrava

IČ: 872 57 521

Telefon: +420 725 155 380

E-mail: ivo@8opic.cz

Kontaktní adresa: Jana Škody 184/6, 700 30 Ostrava

Provozní doba: pátek: 8 – 18 hod.

 1. uživatelský účet

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 2. uzavření kupní smlouvy

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků mimo nákladů na dopravu, není-li u konkrétního zboží uvedeno jinak. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále vše společně jen jako „objednávka“).

  1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

  2. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu včetně nákladů na dopravu zboží, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny včetně nákladů na dopravu zboží, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

  3. Prodávající do 48 hodin od obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Okamžikem přijetí potvrzovacího e-mailu kupujícím je uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím.

  4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  5. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

  6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

  7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit (např. zboží není skladem), zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

  8. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. Kupující je povinen akceptovat nový návrh kupní smlouvy do 7 pracovních dnů ode dne doručení nového návrhu kupní smlouvy prodávajícím.

  9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. cena zboží a Platební podmínky

  1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby nebo vyprodání zásob. Ceny jsou prezentovány včetně daní a poplatků, kromě nákladů na balení a doručení zboží, není-li u konkrétního zboží uvedeno jinak.

  2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v sídle prodávajícího na adrese Jana Škody 1846, Ostrava;

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 000115-1224710217/0100 vedený u společnosti Komerční banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).

  1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

  3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

  4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, není-li dohodnuto jinak.

  5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilním symbolem platby je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu při potvrzení objednávky a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího spolu s potvrzením objednávky.

 1. odstoupení od kupní smlouvy

  1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

   1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

   2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

   3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

   4. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy bez udání důvodů odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

  3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na kontaktní adresu uvedenou v čl. 2 obchodních podmínek či na e-mail prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 15 těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu na elektronickou adresu kupujícího jeho přijetí.

  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem dle čl. 6.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající vrátí spotřebiteli náklady na dopravu, která svou hodnotou odpovídá nejlevnější nabízené varianty dopravy prodávajícím.

  6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

  7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  8. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  9. V případě odstoupení od kupní smlouvy vinou kupujícího může prodávající účtovat kupujícímu náklady spojené s vyskladněním a přepravou směrem ke kupujícímu a zpět. Výše nákladů se řídí aktuálním ceníkem daného přepravce případně spediční společnosti, která přepravu zboží zajišťovala. Ustanovení tohoto článku se použije pouze, je-li kupujícím podnikatel.

 2. OSOBNÍ PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

  1. Osobní převzetí zboží je možné v sídle prodejce, uvedeném v čl. 2 těchto obchodních podmínek.

  2. Je-li zboží skladem, je možné jej vyzvednout ihned po potvrzení objednávky, dle provozní doby uvedené v čl. 2. Byl-li však jako způsob úhrady ceny zboží zvolen bezhotovostní převod na účet, je možno zboží vyzvednout poté, co bude prodávajícím potvrzeno přijetí kupní ceny na jeho účet.

  3. Není-li zboží skladem, bude kupující o možném termínu převzetí zboží informován prostřednictvím elektronické adresy kupujícího.

  4. Nepřevezme-li kupující zboží do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky, jedná se o porušení povinností ze strany kupujícího. Prodávající je v takovém případě oprávněn následující den objednávku na nevyzvednuté zboží stornovat.

 3. přeprava a dodání zboží

  1. Doprava zboží zákazníkovi je realizována spediční společností, případně veřejným přepravcem.

  2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání a to v den doručení v době od 8:00 – 18:00 hod.

  4. Je-li zboží dodáváno na adresu určenou kupujícím a je-li jako způsob úhrady zvolena hotovostní platba či dobírka, je kupující povinen uhradit kupní cenu v okamžiku převzetí zboží.

  5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu prostřednictvím e-mailové adresy či oznámením zaslaným na kontaktní adresu prodávajícího uvedenou v čl. 2. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydávány.

  8. Prodávající dodá zboží kupujícímu dle objednávky nejpozději do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky, není-li jako způsob platby zvolen bezhotovostní převod, ledaže je u jednotlivého zboží uvedena odlišná doba dodání. Prodávající neodpovídá za zpoždění zásilky vzniklé na straně přepravní společnosti či způsobené vyšší mocí. Je-li jako způsob platby zvolen bezhotovostní převod na účet prodávajícího, dodá prodávající zboží kupujícímu nejpozději do 10 pracovních dnů od zaplacení kupní ceny zboží kupujícím, ledaže je u jednotlivého zboží uvedena odlišná doba dodání.

 4. Cena Dopravy

  1. Cena dopravy je odvislá od způsobu dopravy zvoleného kupujícím v rámci provádění objednávky. Odesláním objednávky kupující souhlasí s cenou dopravy tak, jak je uvedená v objednávce.

 5. Práva z Vadného plnění

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  3. Ustanovení uvedená v čl. 10.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na kontaktní adrese uvedené v čl. 2. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

  6. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, prokáže-li, že kupující před převzetím či při jeho převzetí o vadě věděl nebo ji sám způsobil.

  7. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

  8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 6. Záruční doba

  1. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží zákazníkem, příp. dnem uvedeným na záručním listě.

  2. Záruční doba činí 24 měsíců, není-li u konkrétního zboží uvedeno jinak.

  3. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

 1. běžným používáním zboží

 2. nesprávným používáním zboží

 3. nesprávným skladováním nebo uchováváním

 4. nesprávným ošetřováním a praním zboží, zejména v rozporu s doporučením dle čl. 11.4 těchto obchodních podmínek.

  1. Doporučení pro ošetřování a praní textilu s potiskem:

 1. po prvním vyprání se bavlněný textil tzv. srazí o 2-3%,

 2. při praní veškerého textilu je nutné vždy použít pouze prací prostředky bez chemických rozpouštědel a agresivních chemikálií,

 3. textil je nutno prát a žehlit naruby (tzn. potiskem dovnitř)

 4. textil je nutno prát na teplotu max. 30oC.

  1. Reklamaci je nutno uplatnit na kontaktní adrese prodávajícího dle čl. 2 bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Kupující při uplatnění reklamace uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. K reklamaci připojí kupující reklamační protokol, který je přílohou a součástí těchto obchodních podmínek.

  2. Změnu volby způsobu vyřízení reklamace bez souhlasu prodávajícího může kupující provést pouze, žádal-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

  3. Nezvolí-li kupující způsob vyřízení reklamace včas a jde-li o podstatné porušení smlouvy, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

  4. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/dodání zboží prodávajícímu. Bude-li zboží prodávajícímu k vyřízení reklamace zasíláno, zvolí kupující takový způsob přepravy, aby nedošlo k jeho poškození. Zboží kupující zabalí do vhodného obalu. Zboží bude prodávajícímu předáno čisté a kompletní.

  5. Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci, případně o nutnosti odborného posouzení reklamované vady zboží bezodkladně, nejpozději do 10 pracovních dnů od převzetí zboží. O rozhodnuté reklamaci informuje prodávající kupujícího prostřednictvím elektronické adresy kupujícího. O nutnosti odborného posouzení reklamované vady zboží prodávající informuje kupujícího prostřednictvím elektronické adresy kupujícího ve lhůtě 10 pracovních dnů od převzetí zboží. Je-li kupujícím spotřebitel, reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo reklamované zboží předáno, ledaže prodávající a kupující sjednají lhůtu delší. Po uplynutí této lhůty má kupující, stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Je-li kupujícím podnikatel, vyřídí prodávající reklamaci bez zbytečného odkladu, v co nejkratší lhůtě.

  6. Byla-li reklamace uznána prodávajícím jako oprávněná, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 1. další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz

  4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  6. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně vyobrazení potisků a fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

  7. V sekci „Informace – Velikostní tabulky“ jsou uvedeny rozměry střihů nabízeného textilu. Před zakoupením zboží prodávající doporučuje prohlédnout parametry pro nejvhodnější výběr velikosti. V případě zakoupení špatné velikosti, nepoužité a nepoškozené zboží prodávající na žádost kupujícího, zaslanou na kontaktní adresu prodávajícího uvedenou v čl. 2 nebo na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v čl. 2, vymění za jinou velikost. Náklady spojené s výměnou nese kupující. V případě vyprodání jiné velikosti vzhledem k limitovaným edicím má kupující nárok na výběr zboží ve stejné hodnotě nebo na vrácení peněz.

 2. ochrana osobních údajů

  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

  2. Prodávající, jakožto správce osobních údajů, učinil před vydáním těchto obchodních podmínek oznámení k Úřadu pro Ochranu osobních údajů o tom, že hodlá zpracovávat osobní údaje, a je zaregistrován pod ev. č. 00055392.

  3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení/název, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

  5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a osob při reklamačním řízení zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

  7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 13.6.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

   1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

   2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  11. Kupující je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a to podáním zaslaným na e-mail prodávajícího uvedený v čl. 2.

 3. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tuto skutečnost kupující potvrzuje zatrhnutím volby „Přihlásit se k odběru novinek“.

  2. Nesouhlasí-li kupující se zasíláním informací dle čl. 14.1., je nutno tuto skutečnost sdělit prodávajícímu písemnou formou na kontaktní adresu prodávajícího uvedenou v čl. 2. či e-mailem, zaslaným na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v čl. 2. Jedná-li se o registrovaného kupujícího užívajícího uživatelské rozhraní, je tento oprávněn provést změnu týkající se zasílání informací dle čl. 14.1. po přihlášení v sekci „Můj účet – osobní údaje – přihlásit se k odběru novinek“. Neregistrovaný uživatel je oprávněn svůj dříve vyslovený souhlas odvolat a to písemnou formou na kontaktní adresu prodávajícího uvedenou v čl. 2. či e-mailem zaslaným na adresu prodávajícího uvedenou v čl. 2.

  3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 4. Doručování

  1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího,zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, mohou být doručena poštou formou doporučeného dopisu či prostřednictvím e-mailové adresy, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu či e-mailovou adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněné kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

  2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

  3. Je-li oznámení zasíláno elektronicky prostřednictvím e-mailové komunikace, je oznámení doručeno okamžikem jeho přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.

 5. závĚrečná ustanovení

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační formulář.

  5. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

  6. Obchodní podmínky spolu s přílohami jsou ke stažení na adrese http://shop.8opic.cz/img/cms/Dokumenty/obchodni_podminky.pdf

  7. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 22. 4. 2016

Příloha: Reklamační protokol

Vzor odstoupení od kupní smlouvy

V Ostravě dne 22. 4.2016

Ivo Burdík